“บัดเจ็ท” สนับสนุนรถยนต์สำหรับออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่“บัดเจ็ท” สนับสนุนรถยนต์สำหรับออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

"บัดเจ็ท" ร่วมให้การสนับสนุนรถยนต์สำหรับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาฟรีแก่ประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดารของอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. เป็นผู้นำคณะลงพื้นที่.